Posts

Showing posts from November, 2009

Lỗ hổng nghiêm trọng của TLS/SSL

Image
Cập nhật: bạn nào quan tâm đến lỗ hổng này có thể tham gia thảo luận ở đây . Một phát hiện hết sức thú vị : The SSL 3.0+ and TLS 1.0+ protocols are vulnerable to a set of related attacks which allow a man-in-the-middle (MITM) operating at or below the TCP layer to inject a chosen plaintext prefix into the encrypted data stream, often without detection by either end of the connection. This is possible because an “authentication gap” exists during the renegotiation process at which the MitM may splice together disparate TLS connections in a completely standards-compliant way. This represents a serious security defect for many or all protocols which run on top of TLS, including HTTPS. Thú vị ở chỗ bao nhiêu người, bao nhiêu chuyên gia, bao nhiêu năm qua dòm vô TLS/SSL mà không thấy được lỗ hổng có vẻ như rất hiển nhiên mà các tác giả ở trên phát hiện. Có lẽ nguyên nhân nhiều người dòm nhưng không thấy là vì họ chỉ dòm TLS/SSL khi nó đứng một mình, mà không nhìn vào bức tranh lớn OSI, tron