Sunday, October 4, 2015

TetCon 2016 CFP

Click here to submit your talks. Last year we got far more talks submitted than we have room for, so please submit early to secure your spot. For most talks, especially those with new findings, you can expect a yes/no response from us in just a few days.

TetCon will reimburse up to $400 for domestic travel and $1,000 for international travel. TetCon will pay for a single hotel room for up to two nights at the official conference hotel, limited to the nights of January 3 and 4, 2016. TetCon will not offer any flight, travel or accommodations reimbursement for lightning talk speakers. All speakers will receive a free pass to the conference and all parties.

The submission window will be open from 6 October 2015 and closed on 06 December 2015, at 11:51pm Saigon time zone. The last batch of speakers will be announced one week after that.

We especially love to hear from student or female researchers. Please feel free to contact the program committee (cfp@tetcon.org) or me (thaidn@gmail.com) if you want to submit something, but need help review or improve your work. Although we recommend using English, for your convenience you can always write us in Vietnamese.

By the way, Bruce and Son confirmed that they will teach reverse engineering of Windows Kernel Rootkits. More details on how to sign up, fees and scholarships will be announced as soon as the venue and other details are finalized. I'm traveling so it might take a bit longer, but all info should be available by the end of this month.

Saturday, October 3, 2015

Cây trái dọc đường đi

Nhìn xa xa không biết trái gì

Đến gần thì thấy thế này
Thành phố này nổi tiếng khắp thế giới vì những cây cam. Đố các bạn biết đây là thành phố nào? Gợi ý: không phải ở Quận Cam (đến Quận Cam mấy lần, không thấy có cây cam nào hết trơn =). Có một cách để biết là quốc gia nào, rồi từ đó suy ra thành phố.

Ước chi mai mốt Sài Gòn cũng nổi tiếng vì những hàng dừa hoặc là những hàng xoài xanh.

Wednesday, September 30, 2015

HTTPS for blogspot.com - blogspot.com hỗ trợ HTTPS

As announced on the Google Online Security Blog, blogspot.com is now supporting HTTPS. Please update your bookmark, and from now on please visit this blog via HTTPS: https://vnhacker.blogspot.com.

If you have blogs on blogspot.com, you should enable HTTPS, and give your readers and yourself some privacy and security. Please leave a comment or email me at thaidn@gmail.com if you have any troubles after turning on HTTPS, I'm happy to help fix them. Unfortunately, blogs with custom domains are not supported now, but will be in the foreseeable future.

While HTTPS does not ensure 100% anonymity (not even close!), but it's still a very good start -- simply enabling HTTPS makes it much harder for anyone to uncover the identities of anonymous bloggers. We still have a long way to go, but we're working very hard on it, and we'll be back soon with more updates.

Please help spread the news!

--

Như đã thông báo trên blog Google Online Security, blogspot.com đã hỗ trợ HTTPS. Vui lòng cập nhật bookmark và từ rày về sau nên truy cập vào blog này qua ngõ https://vnhacker.blogspot.com.

Nếu bạn có blog trên blogspot.com, bạn cũng nên kích hoạt HTTPS để làm tăng thêm tính riêng tư và sự an toàn cho bạn đọc và chính bản thân của bạn. Vui lòng để lại còm hoặc email tôi ở địa chỉ thaidn@gmail.com, nếu bạn gặp bất kỳ trở ngại nào sau khi bật chức năng HTTPS, tôi sẽ rất vui sửa lỗi giúp bạn. Rất tiếc là các blog với tên miền tùy chọn chưa được hỗ trợ, nhưng sẽ được trong thời gian ngắn sắp tới.

Mặc dù HTTPS không thể đảm bảo ẩn danh 100%, nhưng mà nó cũng là bước khởi đầu rất tốt -- kể từ giờ trở đi, việc truy tìm danh tính của các blogger ẩn danh đã trở nên khó hơn rất nhiều. Chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm, nhưng chúng tôi đang "cày" rất nghiêm túc và sẽ sớm trở lại với những cập nhật mới.

Làm ơn hãy loan tin giúp!