Featured Post

Có một Biển Đông trên không gian mạng

Có một Biển Đông trên không gian mạng Thái Dương Mùa hè 2014, giữa lúc người Việt trong nước và hải ngoại đang sôi sục vì Trung Quốc đư...

Wednesday, July 9, 2008

Patch your DNS resolver now!

See these links for details:

http://www.kb.cert.org/vuls/id/800113

http://isc.sans.org/diary.html?storyid=4687

No comments: