Hội thảo An ninh Web 17/06

Chào mọi người, ngày 17 tháng 06, chi hội VNISA phía Nam phối hợp cùng nhóm OWASP Việt Nam sẽ tổ chức hội thảo An ninh ứng dụng web.

Địa điểm: Khách sạn Palace, 56-66 Nguyễn Huệ, quận 1, TPHCM
Thời gian: 08:30 đến 11:30
Chương trình:

1. OWASP Top Ten 2010, do Nguyễn Thành Nam, Blue Moon Consulting, trình bày

2. Tấn công mật mã thực dụng, do tôi trình bày. Tôi sẽ nói lại đề tài mà tôi đã trình bày ở Black Hat EU

3. Quy trình kiểm tra lỗi trong ứng dụng web, do Phạm Kiên Cường, Athena, trình bày

4. Thảo luận

Vào cửa tự do, không cần thư mời. Xin mời mọi người tham gia.

---------

Hi all,

On June 17, the VNISA Southern Branch and OWASP Vietnam is organizing a conference on Web Application Security. Details follow:

Venue: Palace Hotel, 56-66 Nguyen Hue, District 1, HCMC
Time: 08:30 to 11:30
Program:

1. OWASP Top Ten 2010, by Nguyen Thanh Nam, Blue Moon Consulting

2. Practical Crypto Attack, by yours truly

3. Testing Web Application, by Pham Kien Cuong, Athena

4. Panel Discussion

Please join us!

Comments