Featured Post

Có một Biển Đông trên không gian mạng

Có một Biển Đông trên không gian mạng Thái Dương Mùa hè 2014, giữa lúc người Việt trong nước và hải ngoại đang sôi sục vì Trung Quốc đư...

Monday, April 1, 2013

Chôm chôm


Chôm chôm sáng nay ở chỗ làm. Tự dưng nhớ mùa hè 1990. Sướng!!!

No comments: