Chôm chôm


Chôm chôm sáng nay ở chỗ làm. Tự dưng nhớ mùa hè 1990. Sướng!!!

Comments