Viet InfoSec Mailing List

Sau TetCon 2016, nhiều người đề nghị với tôi rằng nên có một mailing list để những ai tham dự TetCon có một nơi chia sẻ và trao đổi các vấn đề an toàn thông tin.

Tôi nghĩ đây là một ý hay và hôm nay đã tạo list Viet InfoSec. Viet InfoSec là một diễn đàn mở cho tất cả những ai quan tâm đến an toàn thông tin ở Việt Nam và trên thế giới. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của list, nhưng tiếng Anh cũng được chào đón.

Nhấn vào đây để tham gia: https://groups.google.com/forum/#!forum/viet-infosec.

--

After TetCon 2016, many people have suggested creating a list on which TetCon attendants can discuss and share information security news and whatever.

I think this is a pretty good idea, and decided to create this list. Viet Infosec is an open forum for anyone interested in information security, in Vietnam and around the world. Vietnamese is the primary language of the list, but English is also welcome.

Click here to join: https://groups.google.com/forum/#!forum/viet-infosec.

Comments