Featured Post

Có một Biển Đông trên không gian mạng

Có một Biển Đông trên không gian mạng Thái Dương Mùa hè 2014, giữa lúc người Việt trong nước và hải ngoại đang sôi sục vì Trung Quốc đư...

Sunday, March 30, 2008

chick quick facts


1. pretty chick is not brainy.

2. pretty-and-brainy chick doesn't know how to use the Internet.

3. pretty-brainy-and-know-how-to-be-online chick is lesbian.

4. pretty-brainy-know-how-to-be-online-and-not-lesbian chick got logicaholic symptom.

5. pretty-brainy-know-how-to-be-online-neither-lesbian-nor-logicaholic chick turns out very secure, not easy to hack.

6. pretty-brainy-know-how-to-be-online-either-lesbian-or-logicaholic-and-easy-to-hack chick is rootkited already.

No comments: